Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Obecné zásady


Respektujte

  • a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, obecní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

Nerozšiřujte

  • poplašné a neověřené zprávy.

Varujte

  • ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

Netelefonujte

  • zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

Nepodceňujte

  • vzniklou situaci.

Pomáhejte

  • sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

Uvědomte si,

  • že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Uposlechněte

  • pokynů pracovníků záchranných složek.

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice