Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Sociální služby

 

Informace ke katalogu sociálních služeb MSK Typ: PDF dokument, Velikost: 273.21 kB

 

Podpora svépomocných skupin (353.46 kB)

 

Seznam svépomocných skupin v našem kraji (209.71 kB)


Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obce Štěpánkovice

Dle zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o SPOD), zajišťují sociálně-právní ochranu dětí orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou dle par. 4, odst. 1c)  také obecní a újezdní úřady a dále dle par. 4, odst. 2a) obce v samostatné působnosti. Na základě těchto ustanovení zákona má Obec Štěpánkovice a obecní úřad    Štěpánkovice povinnost zajišťovat sociálně-právní ochranu dětí.

Obec v samostatné působnosti vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.

Dle par. 6 zákona o SPOD se sociálně-právní ochrana zaměřuje zejména na děti

 1. zejména na děti jejichž rodiče
  - zemřeli,
  - neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
  - nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 2. Které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy.
 3. Které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.
 4. Které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.
 5. Na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 6. Které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců
 7. Které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami.
 8. Které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Obecní úřad Štěpánkovice nemá v pracovním poměru zaměstnance, který má v náplni práce výkon sociálně-právní ochrany dětí. Za výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu daném zákonem zodpovídá starosta obce, který pověří konkrétního zaměstnance řešením konkrétního případu týkajícího se sociálně-právní ochrany dětí.

Dle par. 10 zákona o SPOD je obecní úřad povinen

 1. Vyhledávat děti uvedené v článku č. 1. standardů.
 2. Působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti.
 3. Projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte.
 4. Projednat s dítětem nedostatky v jeho chování.
 5. Sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které jsou z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující (např. restaurace, diskotéky, veřejná prostranství v nočních hodinách).
 6. Poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů.
 7. Oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v článku č. 1. Standardů.

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany

Informace týkající se sociálně-právní ochrany dětí jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.stepankovice.cz v sekci „Zdravotnictví a sociální služby“.
Dále je možné informace získat na tel. čísle:

 • 553 675 138 - matrikářka
 • 553 675 460 - starosta obce,

kde budou občanům sděleny další informace týkající se  sociálně-právní  ochrany  dětí  a  kde bude možno získat kontakty na další instituce působící v této oblasti.
Informace o výkonu sociálně–právní ochrany a kontakty na instituce budou vyvěšeny na informačních tabulích obecního úřadu a na www stránkách obce.

Prevence

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje obecní úřad s fyzickými a právnickými osobami, ostatními orgány veřejné správy a státní moci, jichž se tato problematika týká. Jde především o tyto instituce:

 • Odbor sociálních věcí, úsek péče o rodinu Městského úřadu v Kravařích
 • Policie České republiky, především obvodního oddělení Kravaře
 • Okresní soud v Opavě
 • Probační a mediační služba Opava
 • Základní  škola a mateřská škola Štěpánkovice p.o.

Dále obec Štěpánkovice v rámci prevence podporuje činnost spolků a aktivit v obci, které se zaměřují na práci s dětmi a mládeží.

Informaci o ohrožení dítěte může, dle par. 7 odst. 2 zákona o SPOD, obecní úřad obdržet od kterékoliv fyzické osoby, anebo školského zařízení, lékaře nebo jiného zařízení určeného pro děti.
Dle par. 8, odst. 1 zákona o SPOD se může na obecní úřad obrátit i samo dítě, a to i bez vědomí rodičů, nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Po sdělení informace, že by mohlo jít o dítě uvedené v článku č. 1. standardů, pověřený pracovník (starosta) tuto skutečnost neprodleně oznámí na Městský úřad Kravaře odbor sociálních věcí, popř. na Obvodní oddělení Policie České republiky Kravaře.

V případě nutnosti zajišťuje obecní úřad neodkladnou péči a činní opatření k ochraně života a zdraví v případě dítěte, které se ocitlo bez péče přiměřené věku a rozumové vyspělosti, případně se z jiného důvodu nachází ve vážném ohrožení života, tzn., že dle konkrétního případu se obrátí o pomoc na Polici ČR nebo Městský úřad Kravaře, odbor sociálních věcí, úsek péče o rodinu, případně jiné organizace zabývající se touto problematikou.

Zásady jednání s klienty

Obecní úřad vede, dle par. 56 zákona o SPOD, evidenci dětí, kterým v rámci sociálně-právní ochrany dětí poskytl pomoc a ochranu. Konkrétně vede rejstřík všech dětí, u kterých prováděl některé úkony při výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Při jednání s klientem dodržují pracovníci úřadu základní principy:

 1. respektují individuální přístup ke všem klientům a vychází z jejich individuálních potřeb,
 2. podporují samostatnost klientů, kontakt s přirozeným sociálním prostředím
 3. motivují k péči o děti,
 4. posilují sociální začleňování klienta,
 5. důsledně dodržují lidská práva a základní svobody.

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, kontrola případů

 1. Obecní úřad vede evidenci projednávaných případů. O každém projednávaném nezletilém dítěti je vedena zvláštní složka, kde jsou uloženy veškeré dokumenty týkající se dané záležitosti. Dále vede archivaci vyřízených případů, tak jak mu ukládá spisový řád. Skartační lhůta je uvedena v par. 55 odst. 7 písm. a) zákona o SPOD. Spis je označen spisovou značkou.
 2. Pověřeného pracovníka, který povede dané řízení ve věci sociálně-právní ochrany, bude kontrolovat starosta obce. Tato kontrola se provede vždy jednou za rok, bude z ní proveden zápis.

Rizikové a nouzové situace

Pracovníci pověřeni plnit úkoly si jsou vědomi, že při jejich řešení se může vyskytnout riziková a nouzová situace. V případě takové situace pořádají o pomoc Policii ČR, Městský úřad Kravaře, odbor sociálních věcí apod.

Vyřizování a podávání stížnosti

Vyřizování stížnosti se řídí pravidly dané par. 175 Správního řádu. Každý občan může podat na Obecní úřad stížnost na vyřizování dané problematiky. Stížnost musí podat písemně a doručit na Obecní úřad osobně nebo poštou, případně přes datové schránky. O vyřizování stížnosti vede evidenci.

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

V případě žádosti klienta obecní úřad zprostředkuje služby fyzických a právnických osob působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Obecní úřad odkáže klienty především na Městský úřad Kravaře, odbor sociálních věcí, úsek péče o rodinu, který jako orgán sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností má klíčové postavení v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Dále Obecní úřad zprostředkuje služby nestátních organizací, které mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, služby Úřadu práce ČR v oblasti zaměstnanosti i dávek hmotné nouze a státní sociální podpory, služby Okresní správy sociálního zabezpečení.

Tento dokument se bude aktualizovat dle potřeby.
Tento dokument projednala a schválila rada obce Štěpánkovice na svém jednání dne 9.3.2015 pod bodem 5/1 í) usnesení.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
oblačno 28 °C 15 °C
sobota 20. 7. zataženo 28/16 °C
neděle 21. 7. jasno 31/15 °C
pondělí 22. 7. jasno 32/17 °C

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice