Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Z činnosti svazu tělesně postižených ve Štěpánkovicích - 20. výročí založení

Letošní rok 2007 je pro naši samostatnou organizaci významný tím, že náš svaz tělesně postižených si připomíná 20. výročí založení.

Je tu opět čas hodnotit naší činnost, rok po volbách v naší organizaci. Stav svazu k 31. 12. 2006 je 119 členů. Jsme jedna z nejpočetnějších organizací ve Štěpánkovicích, která sdružuje nejen tělesně postižené, ale také postižené civilizačními chorobami jako např. postižení cukrovkou, srdečními a cévními chorobami, postižení cévními mozkovými příhodami a mnoha dalšími interními chorobami.
Náš svaz má 9členný výbor se 3 členy revizní komise. V čele výboru je předsedkyně paní Helena Harazimová. Zástupkyni v okresním výboru svazu je paní Lída Janotová a zástupkyni OV svazu postižených civilizačními chorobami je paní Emilie Tomíčková. Obě naše zástupkyně informují každý měsíc výborovou schůzi, která se koná každou druhou středu v měsíci, o dění v okresním výboru, o nových předpisech a zákonech, o rekondičních pobytech nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, o přednáškové činnosti, seminářích a zájmových činnostech jako jsou okresní společenské večery, soutěže „něco pro zdraví“, soutěže v kuželkách, výstavka „dovedných rukou“ apod. Pro zajímavost, všech těchto okresních akcí se náš svaz aktivně zúčastňuje a v okresní soutěži „něco pro zdraví“ se náš svaz Štěpánkovice umístil na 1. místě co do družstev a na 2. místě co do jednotlivců z celkově 157 účastníků soutěže.
Každoročně pořádáme dva společenské večery. Pravidelně se zúčastňujeme divadelních představení organizovaných okresním výborem svazu jak v divadle v Opavě, ta i v Ostravě a rovněž pokud je divadelní představení ve Štěpánkovicích. Dále pořádáme zájezdy do Polska Zabielkova za účelem nejen nákupů, ale také za poznáním kulturních památek v okolí a jiných zajímavostí. Nevynecháváme ani slavení „dne matek“, kde většina našich členů jsou ženy, zajišťujeme občerstvení, kulturní program. Na těchto akcích se významně podílejí sponzoři.
Pro děti našich dětí - pro vnoučata – pořádáme dětský den. Pro zpestření odpoledne jsou vždy připraveny soutěže, kolo štěstí, opékání párků. Děti obdrží balíčky s pamlsky. Účast je ohromná, nálada výborná. Toto vše připravují členové výboru za vydatné pomoci sponzorských darů.
Již několik roků zajišťujeme společné rekondiční pobyty pro naše členy. V krásném prostředí, jako třeba vloni v Karlovicích, na čerstvém zdravém horském vzduchu se nám lépe snáší naše zdravotní útrapy překonávat. S vědomím, že něco děláme pro své zdraví procházkami po krásném okolí si uvědomujeme, jak velmi potřebný je vztah k přírodě.
Dvakrát do roka jsme zavedli v naší obci sběr pro charitu Hlučín. Přes 90 spoluobčanů podpořilo naši snahu pomoci potřebným. V letošním roce první sběr šatstva, obuvi a jiných věcí podpořilo více než 130 spoluobčanů. Organizační zajištění provádí výbor naši organizace ve spolupráci s obecním úřadem.
Také naši členové se zúčastňují vánočních koncertů pořádaných obecním úřadem.
Na závěr roku těm členům, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastňovat všech těchto akcí, jsou předány osobně dárkové balíčky s blahopřáním stálého zdraví do dalších let.
Nezapomínáme ani na životní jubilea našich členů, zlaté svatby, kde jsou předány pozornosti včetně gratulací osobně na členských schůzích svazu pořádaných dvakrát do roka. Při úmrtí člena je zakoupena kytička s tichou vzpomínkou členů na zemřelého a hojná účast u posledního rozloučení.
Toto je jen zhruba výčet akcí našeho svazu, kde neviditelná práce při zajišťování a připravenost všech těchto pořadů zajišťuje hlavně naše předsedkyně paní Helena Harazimová. Za umění v jednání poskytnutí naší organizaci darů od sponzorů budiž vysloven vřelý a upřímný dík. Rovněž můžeme poděkovat také celému kolektivu ve výboru svazu za celoroční aktivitu ve všech uvedených akcí, protože bez jejich obětavé práce a porozumění by se nám práce nedařila zdolávat. Dík patří představitelům obecního úřadu a celému zastupitelstvu, za bezplatné užívání místností, za úhradu rekondičních pobytů a další jinou pomoc.
Ze zprávy, kterou jste si právě přečetli, si můžete udělat obraz o naší široké činnosti v zájmu našich členů a přivítáme jakýkoliv návrh, jak zlepšit činnost v našem svazu, ale také žádáme o pomoc při akcích v zájmu nás všech.

Datum vložení: 31. 12. 2007 9:31
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 9:31
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice