Úvodní stránka
     

Různé

MAS Hlučínsko – Komunitní plánování
Místní akční skupina Hlučínsko působí na území svazku obcí mikroregionu Hlučínska a svazku obcí mikroregionu Hlučínska západ. Tyto dva svazky zaštiťují 28 obcí a 4 městské části. Ústřední činností Místní akční skupiny Hlučínsko je zajištění trvale udržitelného rozvoje venkovského regionu.
Komunitní plánování představuje komunikaci s lidmi v našem regionu o regionálních potřebách, o plánech a návrzích ve všech oblastech společenského života.
Všechny připomínky a podklady ekonomické oblasti budou zaznamenány a zpracovány. Výstup bude použit do připravované Integrované strategie regionu Hlučínska, která bude sloužit jako vodítko rozvoje naší oblasti v letech 2014-2020.
Je možno také podat připomínky a návrhy i jednotlivě – tyto lze podat:
    - telefonicky: Ing. Josef Teuer, mobil 731 489 684 nebo Ing. Josef Slivka, mobil 602 551 989.
    - písemně do kanceláře MAS Hlučínsko, Výhon 182 (areál Hoštická a.s.), 747 31 Velké Hoštice.
    - emailem mashlucinsko@seznam.cz
a to nejpozději do 10. července 2013.

Více informací ke stažení zde... (.doc)
Stárneš, mysli vybízí srozumitelný web k penzijní reformě

Nové zkušenosti penzijních společností, které už měsíc nabízejí lidem vstup do druhého penzijního pilíře, ukazují, že lidem chybí zcela základní informace, jak funguje česká penzijní reforma, co je to II. pilíř, do kterého je možné vstoupit od letošního ledna, a komu se vyplatí. Asociace penzijních fondů proto spustila nové informační stránky o penzijní reformě www.starnesmysli.cz.

Vznikl jednoduchý, přehledný a srozumitelný web, který lidem pomůže zorientovat se v reformě a jednoduše pochopit, jak vlastně II. pilíř funguje, k čemu je dobrý a komu se může vyplatit. Na stránkách najdou lidé jednoduché vysvětlení celé reformy českého penzijního systému, nejdůležitější desatero II. pilíře, rozšířené mýty i vyčerpávající seznam otázek a odpovědí.

Stránky budou velmi živé, obden se tu objeví novinky, které se budou týkat všeho kolem reformy, a lidé budou mít možnost na webu s Asociací také diskutovat a ptát se na všechno, co je zajímá.

Ke stažení tu jsou důležité zákony, ekonomické studie i dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se penzijního zabezpečení a penzijní reformy.

Ondřej Kubala
mluvčí Asociace penzijních fondů ČR

Vstupte k aktivním zálohám armády České republiky!

Betlém - Strahovice 2012
Více informací zde...

Podzimní AKCE v Palečku!
Denní centrum Paleček je zařízení, které poskytuje služby rodičům s malými dětmi od 1 do 5 let věku a díky celodennímu programu, volitelné době a délce pobytu vychází vstříc zaměstnaným rodičům. Provoz centra je celoroční, úspěšně funguje od 11/2010 a díky projektu EU je poplatek za pobyt nízký. Rádi bychom povědomí o této službě rodičům rozšířili do všech obcí Hlučínska a pomohli tak dalším zájemcům.
Veškeré informace o zařízení i projektu jsou na www.palecekvresina.cz, jsme uvedeni v novém Katalogu sociálních služeb Komunitního plánováni Hlučínska.
   • centrum je na ulici Ovocná 2 ve Vřesině u Hlučína
   • zápis dětí je kdykoli během roku – po tel.domluvě
   • provoz po-pá od 6.30 do 19.00 (také o prázdninách)

Mobil: 731 184 320 (po-pá 6.30 - 19.00)
www.palecekvresina.cz
Informace o základních registrech

Základní registr osob ulehčí všem
V polovině letošního roku, 1. července 2012, bude spuštěn Základní registr osob, ten by měl mimojiné odstranit i vícenásobné zápisy stejných dat v rámci veřejné správy a pevně svázat jedno IČO s jednou podnikající osobou.
Základní registr osob, jehož správcem je Český statistický úřad, pomůže sjednotit data o právnických osobách a jejich organizačních složkách, podnikajících fyzických osobách, podnikajících zahraničních osobách a také o orgánech veřejné moci. Odstranění existujících duplicit a násobných zápisů je jedním z přínosů registru. „Smyslem základního registru osob i dalších registrů je odstranění nejednotných informací. Jeden zápis se tak promítne do více agend, aniž by jej někdo musel přepisovat,“ vysvětluje Stanislav Palas, ředitel odboru statistických registrů ČSÚ. Připomíná, že každá osoba bude mít svoje identifikační číslo (IČO), které jednou získá a které už bude mít k dispozici po celý život, tedy i v případě, že například po dvaceti letech obnoví své podnikání. „Odstraní se tak jevy, kdy má dnes jedna osoba více identifikačních čísel, případně více osob stejné IČO,“ říká Stanislav Palas.

Data dodávají editoři
Registr bude obsahovat základní údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích. Zápis všech údajů do registru osob budou provádět tzv. editoři. Jde o orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti. Dalšími editory registru osob svázanými s editací vybraných referenčních údajů budou informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík. „Všichni, kteří se podílejí na tvorbě Základního registru osob, nám měli zaslat potřebné údaje do konce dubna. Aby mohl být registr úspěšně spuštěn v polovině letošního roku, museli jsme ho kompletně naplnit do poloviny května, a to včetně kontroly dat a jejich porovnání s jinými evidenčními systémy. Bohužel se stávalo, že někteří editoři poslali svá data ve stavu, ve kterém je pro registr nebylo možné použít, proto jsme je museli požádat o poskytnutí dat v lepší kvalitě. Tím se proces úvodního plnění zpomalil. Nyní ale již máme většinu potřebných dat,“ říká Stanislav Palas. Vyzývá proto všechny příslušné orgány a instituce, aby věnovaly maximální pozornost doporučením, která už dříve dostaly od ČSÚ a která by jim měla pomoci vyvarovat se chybám.
Příprava na práci s ROS se netýká pouze jeho editorů. Je dále důležité, aby se také připravily ty orgány veřejné moci, které budou údaje z registru využívat. Zejména je nutné, aby si zajistily komunikaci svých informačních systému se systémem základních registrů a správně nastavily oprávnění k využívání údajů z ROS v podkladech, které zasílají registru práv a povinností. „Pokud tyto podmínky nesplní, nebudou moci využívat údaje ze základních registrů a ani je žádat přímo od osob,“ řekl projektový manažer ROS Michal Čigáš.

Registry uspoří čas
Smyslem soustavy základních registrů veřejné správy je uspořit čas podnikatelům a statutárním zástupcům právnických osob, lépe ochránit jejich data a zajistit vyšší efektivitu státní správy. Cílem je i vyřešit současné problémy spojené s izolovanou a nejednotnou evidencí stejných základních údajů v jednotlivých informačních systémech veřejné správy. Evidovaná data jsou pak mezi jednotlivými informačními systémy mnohdy nekonzistentní a mají rozdílnou kvalitu z hlediska úplnosti, pravdivosti či aktuálnosti. ROS soustřeďuje údaje do jednoho informačního systému a odstraňuje roztříštěnost v poskytování informací o osobách.

Více informací o základním registru osob na www.czso.cz a na www.szrcr.cz/registr-osob.

Spotřebitelská poradna

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci poradny bezplatně:

  • Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
    Telefonní linka: 299 149 009
    Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod.
  • Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům.
  • Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
  • Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel
    (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz)

Brožůra pro seniory "Jak nespadnout do pasti" - ke stažení zde... (pdf)


Seznamte se se svým místně příslušným obvodním oddělením
Policie České republiky v Kravařích

Na našem místním oddělení slouží 19 policistů, kteří chrání Vaše životy a Váš majetek. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na telfonu 553 671 233 nebo na lince 158. Územně zodpovědný policista pro Štěpánkovice je prap. Robin Essler, tel.: 971 737 721.
Více informací a fotografie policistů zodpovědných za Štěpánkovice naleznete zde>> (pdf)Výstavba kanalizace a ČOV

Naše obec, jako všechny obce s počtem obyvatel nad 2000 musí do roku 2010 zajistit čištění splaškových vod vytékajících z obce.
Koncem roku 2008 jsme získali stavební povolení pro stavbu čistírny odpadních vod, kanalizačního řadu o délce cca 750 m, přípojky NN a vodovodu, obslužnou komunikaci, oplocení a terénních úprav. Po nabytí právní moci stavebních povolení byla stavba zahájena 15. ledna letošního roku. Celkové náklady na všechny uvedené stavby jsou 53 milionu Kč bez DPH. Tím, že se obec Štěpánkovice stala k prvnímu lednu 2009 plátcem DPH došlo k podstatnému snížení nákladů na celou stavbu.
Stavba čistírny odpadních vod byla zahájena výkopem stavební jámy a zabetonováním základové desky. V současné době se montuje bednění základů. Dále bylo položeno cca 300 metrů kanalizačního potrubí od ulice U Bartošovce směrem k nádraží ČD. V průběhu března a dubna bude vybudována přípojka NN a vodovodní přípojka. Přípojka NN se povede od trafostanice na dětském hřišti v ulici Mlýnská.
Celá stavba čistírny odpadních vod s souvisejících staveb má být dokončena do prosince letošního roku tak, aby v roce 2010 mohl proběhnout zkušební provoz.
Stavbou jsme způsobili problémy především občanům, kteří používají vlakové spoje Českých drah. Celý pozemek mezi ulici U Bartošovce a nádražím ČD je označen jako staveniště a je na něj zakázán vstup. V pozemku byl postupně vyhlouben zářez pro budoucí chodník a následně byla v tomto zářezu vyhloubena rýha pro uložení potrubí o průměru 600 mm. Po vyschnutí terénu bude provedeno propojení nové trasy potrubí na stávající kanalizaci v šachtici, která je v zahradě manželů Bolackých. Poté budou provedeny konečné terénní úpravy zářezu a nakonec bude v trase kanalizace vybudována obslužná komunikace.
V průběhu března bude provedeno nové propojení kanalizace v ulici Mlýnská s kanalizací v ulici Hlavní přes pozemek manželů Mikundových (bývalá pekárna pana Zechy) a tím částečně odlehčíme kanalizaci v ulici Mlýnská.
O průběhu výstavby budeme občany Štěpánkovic informovat průběžně na internetových stránkách obce, v přílohách hlášení rozhlasu a dalších vydáních zpravodaje.
Bernard Halfa

Výkresová dokumentace k nahlédnutí zde: Obr-1 a Obr-2.


Připojování nemovitostí na kanalizační řád

Většina rodinných domů (RD) ve Štěpánkovicích je dnes vybavena žumpou na vybírání, malá část je vybavena zkolaudovaným tří komorovým septikem. Zbývající nejmenší část rodinných domů a většina provozoven (restaurace, obchody apod.) provozují vlastní čistírnu odpadních vod.
Pro správný chod nově vybudované čistírny odpadních vod musí v kanalizaci protékat nečištěná odpadní voda. Všichni majitelé žump a septiků musí proto během roku 2010-2011 odstavit tyto stavby z provozu a odpadní vody napojit přímo na kanalizační řád. Z pohledu stavebního zákona je toto nové napojení na kanalizaci považováno za stavbu „Kanalizační přípojka na veřejnou kanalizaci“. Proto je nutné zajistit podklady pro vydání stavebního povolení odborem výstavby Městského úřadu v Kravařích. Veškeré doklady potřebné pro toto stavební povolení připraví pracovníci obecního úřadu ve spolupráci s projektanty společnosti KONEKO Ostrava. Všichni majitelé rodinných domů dostanou postupně dopis a katastrální snímek na který nám vyznačí trasu stávajícího napojení na kanalizaci.
Obecní úřad dále připraví plné moci, ve kterých jednotliví majitelé RD udělí obecnímu úřadu plnou moc pro vyřízení všech formalit spojených s vydáním stavebního povolení pro přípojku kanalizace. V průběhu letošního roku pak všichni majitelé RD dostanou další dopis, ve kterém bude popsán časový postup pro odpojení stávajících žump a septiků a napojení nových kanalizačních přípojek.
Tato informace se týká majitelů RD ve Štěpánkovicích a v Albertovci. Majitelů RD v osadě Svoboda se tato informace netýká.
Bude-li kdokoliv potřebovat další informace je možné si telefonicky dohodnout schůzku na čísle 724 180 669, nebo pomoci emailové adresy starosta@stepankovice.cz
Bernard Halfar

Podrobné informace k napojení nemovitostí na ČOV naleznete zde>>

 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 22. 07. 2020< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<