Úvodní stránka
     

Dotace

 
 
Evropská unieDotace – Evropská unie

Projekt:
„ZŠ Štěpánkovice - VENKOVNÍ TŘÍDA“

Cílem projektu je vybudovat plnohodnotný venkovní vzdělávací prostor - učebnu se zázemím. Venkovní učebna doplňuje stávající areál ZŠ a MŠ Štěpánkovice. Bude sloužit pro výuku na školní zahradě za příznivého počasí, což nabízí alternativu oproti klasické výuce ve třídách v budově školy.

Publikováno 2. 4. 2020
Projekt:
„Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora,
demolice budov č.p. 287, parc.č. 31/1 a č.p. 286, parc.č. 32“

Demolice bývalého hospodářského dvora ve Štěpánkovicích byla dokončena
Na místě bývalého hospodářského dvora ve Štěpánkovicích dnes najdete už pouze volné prostranství. Demolice historických budov, jejichž technický stav nedovoloval již další smysluplné využití, byla v měsíci dubnu dokončena. Demolice obou budov včetně zatravnění celého prostoru byly předmětem dotace z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Projekt, jež nesl název „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p. 287. parc.č. 31/1 a č.p. 286, par.č. 32“ byl zahájen již v roce 2012, kdy byla podána žádost o dotaci. K samotné demolici bylo po dořešení administrativní stránky výběru dodavatele přistoupeno až na jaře 2015. V současnosti je pozemek zatravněn a bude upravován jako parková plocha. O dalším využití pozemku budou jednat a posléze rozhodovat zastupitelé. Zvažovány byly již záměry vybudování sociálního bydlení nebo výstavba dětského hřiště. Finální rozhodnutí, jak s pozemkem bude naloženo, však dosud nepadlo.

Publikováno 20. 5. 2015

Demoliční práce na budovách bývalého hospodářského dvora byly zahájeny
V minulém článku (4. 3. 2014 - viz níže) jsme informovali o historii a událostech, které vedly k rozhodnutí obce odstranit zchátralé budovy bývalého hospodářského statku a o faktu, že tento záměr byl podpořen dotací z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Vítězem výběrového řízení na demoliční práce se stalo Sdružení právnických osob – REVITALIZACE EKOMP ROFISTAV. Zástupci tohoto sdružení převzali staveniště a započali demoliční práce ke dni 26.3.2015. Demolice započala ručním rozebráním střech, kdy byly sundány jednotlivé tašky a trámy. Střešní tašky a trámy měly sloužit k dalšímu využití, tento předpoklad se ale ukázal jako mylný, jelikož materiál byl dosti poškozen. Během Velikonočních svátků byly práce přerušeny z důvodu nepříznivé předpovědi počasí, která hrozila vichřicemi. I přes toto zdržení by stavební, resp. demoliční práce byly ukončeny ke dni 30.4.2015.

Publikováno 1. 4. 2015

V obci Štěpánkovice byla zahájena demolice bývalého hospodářského dvora
V obci Štěpánkovice byla dne 26.3.2015 v rámci projektu „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p. 287, parc. č. 31/1 a č.p. 286, parc. č. 32“, který je financován z ROP NUTS II Moravskolsezkso 2007 - 2013 zahájena demolice budov, jejichž historie sahá až do roku 1905. Demoliční práce budou probíhat do 30.4.2015.

Publikováno 26. 3. 2015Projekt:
„Štěpánkovice – krajinná zeleň“

Projekt realizovaný v letech 2013 – 2014 byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem pro životní prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, v rámci prioritní osy 6, opatření 6.3 Obnova krajinných struktur. Registrační číslo projektu CZ.1.02/6.300/13.17566.

Projekt zahrnoval výsadbu zeleně včetně její následné péče na 5 lokalitách v katastru obce Štěpánkovice:
Lokalita č. 1 – u železnice (dosadba stromů v doprovodné zeleni podél železnice)
Lokalita č. 2 – zatravněná údolnice u Bartošovce (nová výsadba stromů a keřů)
Lokalita č. 3 – u skládky u nádraží ČD (nová výsadba stromů a keřů)
Lokalita č. 4 – alej od Albertovce k Bolaticím (dosadba stromů do aleje)
Lokalita č. 5 – alej u Albertovce ke Kobeřicím (dosadba stromů do aleje)

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 073 385, Kč, z toho příspěvek fondů Evropské unie – fondu ERDF byl 912 377,- Kč (70%), příspěvek SFŽP ČR byl 53 669,- Kč (5%) a příspěvek obce Štěpánkovice 107 339,-Kč (10%).

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce podpory: Obec Štěpánkovice
Projekt:
„Zpracování územního plánu obce Štěpánkovice“

Obec Štěpánkovice přijala dotaci v rámci Integrovaného operačního programu na projekt „Zpracování územního plánu obce Štěpánkovice“, registrační číslo projektu CZ.1.06/5.3.00/17.08599. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj.
Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Publikováno 12. 6. 2014Projekt:
„Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora,
demolice budov č.p. 287, parc.č. 31/1 a č.p. 286, parc.č. 32“

Historie budov ve Dvoře započala v roce 1905, kdy byl celý areál „Dvora“ vybudován. Na konci druhé světové války byly všechny budovy značně poškozeny a obě správní budovy vyhořely.
Státní statek Hřebčín Albertovec, pod který „Dvůr“ spadal v době totality, zde prováděl stavební úpravy, ale obě správní budovy pomalu chátraly. Nový majitel, který areál zprivatizoval v devadesátých letech, sice vyměnil střechu, budovy přesto dál chátraly. Obec Štěpánkovice celý areál koupila v roce 2003. Po demolici všech hospodářských objektů rozhodli zastupitelé, že správní budovy se zrekonstruují na byty pro seniory a byty pro mladé rodiny. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby rekonstrukce obou budov zvítězil dodavatel s nejnižší cenou 25 000 000,- Kč bez DPH. K této částce získala obec Štěpánkovice příslib dotace ve výši maximálně 5 000 000,- Kč. Zastupitelé obce proto rozhodli tento projekt zrušit a zveřejnit inzerát v denním tisku na odprodej obou budov.
Podmínkou podání nabídky bylo stanovit kupní cenu a předložit podnikatelský záměr budoucího investora. Na tuto výzvu se přihlásil jediný zájemce. Nabídku tohoto zájemce zastupitelé pro nízkou cenu a nepřesvědčivý podnikatelský záměr odmítli a rozhodli, že obec Štěpánkovice podá žádost na Regionální radu regionu soudružnosti Moravskoslezsko o dotaci na projekt: „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p.287, parc.č. 31/1 a č.p.286 parc. č.32“. Tento projekt řeší demolici obou budov, odstranění základů, zpevněných ploch, provedení terénních úprav a vysetí trávníku na celé ploše určené k revitalizaci. Na tento projekt obec Štěpánkovice získala demoliční výměr a následně dotaci. V lednu až únoru letošního roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „demolice“, kterého se zúčastnilo celkem 30 zájemců.
Do uzávěrky tohoto zpravodaje nebylo rozhodnuto o nejvýhodnější nabídce, o výsledku výběrového řízení proto budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
O dalším využití uvolněných pozemků se rozhodne až po úplném ukončení dotačního projektu na demolici.

Publikováno 4. 3. 2014

Odstranění škod po místních záplavých v roce 2010

Informace o využití dotací Moravskoslezského kraje poskytnuté na odstranění škod způsebených po místních záplavách v roce 2010.
- Odstranění škod po místních záplavých v roce 2010 (pdf)
Stará škola ustoupila parku a parkovišti

Stará škola ve Štěpánkovicích dosloužila a byla i s přilehlými stavbami odstraněna. Po obdržení souhlasu zástupců Regionální rady Soudržnosti Moravskoslezsko byla provedena demolice budovy školy, přilehlých staveb a byly provedeny hrubé terénní úpravy.
Na tento projekt získala naše obec dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, název projektu je Regenerace brownfieldu staré školní budovy – následné využití pro vybudování parku a parkoviště.
Celkové náklady projektu, do kterých je započtena kupní cena nemovitostí a pozemku, přeložka trafostanice a samotná demolice objektů a hrubé terénní úpravy, byly 5 667 975,- Kč s DPH. Tato částka je krácená o rozdíl mezi předpokládanými náklady na demolici a částkou, která vyšla z veřejné soutěže na veřejnou zakázku. Nejvhodnější nabídku na realizaci demolice a terénních úprav předložila společnost NEVIS Opava s.r.o.. Společnost NEVIS provede uvedené práce a zajistí přeložku trafostanice za 1 949 400,30 Kč bez DPH.
S ohledem na povětrnostní podmínky jsme ukončení projektu posunuli do konce května letošního roku, kdy byla provedena přeložka trafostanice. V současné době připravujeme předávací protokoly a ostatní doklady nutné k ukončení celého projektu. Pozemky uvolněné po demolici budou využity pro stavbu parkoviště, příjezdovou komunikaci ke kostelu a parčík.

   

Články v Obecním zpravodaji související s projektem odstranění objektu Staré školy naleznete zde.
Jednotlivé články ve zpravodajích:
Zpravodaj č.3/2009 str. 2, Zpravodaj č.4/2009 str. 10,.
Zpravodaj č.2/2010 foto str. 2, Zpravodaj č.3/2010 str. 2.
Vyhlášení výběrového řízení na stavební práce

Odstranění objektu staré školy a související hrubé terénní úpravy.
Plné znění výběrového řízení naleznete zde...

Vyhlášení 10. 5. 2010

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Místní akční skupina Hlučínsko vyhlašuje Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy IV – LEADER, opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie na projekty v rámci Strategického plánu LEADER MAS Hlučínsko „Od pruské minulosti k evropské budoucnosti“.

- Výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotaci (pdf)
- Informace o 2. výzvě k předkládání žádostí o dotaci (pdf)
- Fische 1 (pdf)
- Fische 3 (pdf)
- Fische 4 (pdf)
- Fische 5 (pdf)
- Fische 6 (pdf)
- Fische 7 (pdf)Dokončení rekonstrukce pavilonu K10 v areálu ZŠ a MŠ Štěpánkovice

V roce 2008 získala naše obec další dotaci - na rekonstrukci pavilonu K 10 v areálu ZŠ a MŠ Štěpánkovice. Po tom co jsme v letních měsících roku 2008 provedli kompletní rekonstrukci pavilonů UO 21, S2 a pavilonu UV 12Š jsme už věděli co nás čeká. Už nás nepřekvapilo uchycení oken a nerovnosti vnější fasády, v některých místech byla nerovnost až 10 cm. Museli jsme ale řešit odvětrání sociálních zařízení, narušené kanalizační kameninové potrubí. V říjnu loňského roku se stavební firmě pana Vlastimila Harazima podařilo dokončit rekonstrukci vnitřní části pavilonu a zařízení bylo předáno vedení školy do užívání. Zateplení vnější fasády a vnější omítka pak byla naplánována na jarní období letošního roku. V květnu a červnu jsme dokončili vnější omítku se zateplením, dobudovali jsme chodník a další bezbarierový vstup do školy. V současné době je pavilon K 10 plně funkční a po kolaudaci tak ukončíme další etapu postupné rekonstrukce budov základní školy ve Štěpánkovicích. Stavba byla financována pomocí dotace z Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko a částečně z rozpočtu naší obce.
Bernard Halfar, starosta


Získání dotace na rekonstrukci pavilonu K10 v areálu ZŠ a MŠ Štěpánkovice

V roce 2008 získala obec další dotaci na rekonstrukci pavilonu v areálu ZŠ a MŠ Štěpánkovice. Předmětem rekonstrukce je pavilon K10, jehož technický stav byl nevyhovující a místy až kritický. Technické problémy se týkaly téměř veškerého vybavení budovy. Rozvody byly v nevyhovujícím stavu. Vodní potrubí bylo zanesené, čímž se snižoval tlak vody a v horních patrech téměř nebylo možné napustit zásobník splachovače. Hliníková elektroinstalace se uvolňovala a oddělením vodivých ploch docházelo k nebezpečí přeskakování jisker a budoucího požáru. Radiátorové ventily byly nefunkční, radiátory rezivěly a místy kapaly. Část oken měla dřevěné rámy, které byly z velké části napadeny hnilobou. Škola již provedla výměnu nejvíce ztrouchnivělých rámů, ale další se dostávaly do stejného stavu a celková výměna oken se stala nutností. Ve výčtu problémů by bylo možné dále pokračovat, nicméně i z dosavadního popisu je jasné, že pavilon potřeboval rekonstrukci. Na tento stav obec reagovala žádostí o finanční podporu z Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko. Žádost byla akceptována a obec tak získala dotaci 3 134 051 Kč na realizaci záměru. Zbývající náklady rekonstrukce pokryje obec z vlastních prostředků. Ve Štěpánkovicích se vyučuje nepřetržitě již od 18. století, tradiční funkce školy je obcí chápána jako velmi významná. Po 25 letech fungování jsou školní budovy již značně opotřebované a vlivem užitých stavebních a elektroinstalačních materiálů dochází spolu s jejich opotřebením ke zvýšení rizika jejich užívání. Z tohoto důvodu je plánována obnova celého školního areálu. Rekonstrukce pavilonu K10 je dalším postupným krokem v již zahájeném procesu celkové obnovy areálu. V současnosti probíhají rekonstrukční práce a projekt je již ve své druhé polovině. Celá rekonstrukce včetně bezbariérového nájezdu do školní budovy i obnova přístupového chodníku bude ukončena k 31. 7. 2009.


 

 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 30. 06. 2020< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<